BİLSEM Gelişim Kulübü internet sitesinde ziyaretlerinize yönelik ölçüm yapılabilmesi amacıyla kişisel verileriniz çerezler vasıtasıyla işlenmektedir. Çerez Politikasını okumak için tıklayınız

Kabul Ediyorum

Background Image
@*
*@

ABONELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TANIMLAR

MORPA:

Unvan : Morpa Bilgi ve Eğitim Teknolojileri A.Ş.
Adres : Ankara Cad. No: 16 34112, Cağaloğlu - Fatih - İstanbul
Telefon : 0212 512 62 09 - 0212 709 62 09
Fax : 0212 522 95 27
Bundan sonra MORPA olarak anılacaktır.

ABONE:

Fikri ve sınai mülkiyet hakları MORPA’ya ait eğitim destek içeriklerini kullanacak gerçek veya tüzel kişi/kişiler.

Ad Soyad / Unvan :  
Adres :
Telefon :
E-posta :
Bundan sonra ABONE olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ABONE’nin MORPA’ya ait eğitim destek içeriklerinin yer aldığı online internet sitesine (www.bilsemgk.com) elektronik ortamda yaptığı abonelik başvurusunun kapsamı, süresi, abonelik ücreti, dahil tüm temel özellikleri ile ilgili olarak yürürlükteki Tüketicilerin Koruması Hakkındaki Kanun ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – ABONELİK KAPSAMI

MORPA’nın fikri ve sınai mülkiyeti hakkına sahip olduğu, ilkokul 1, 2, 3, 4 sınıflara ait eğitim destek içeriğinin kullanıcı haklarını kapsar. Bu kullanma hakkı, ABONE tarafından seçilmiş olan erişim paketinin (sınıfın) sağladığı kullanma biçimi ile sınırlıdır.

MADDE 4 – ABONELİK SÜRESİNCE SAĞLANACAK HİZMETLER

ABONE tarafından seçilmiş olan sınıf erişim paketinde;

  • Görsel canlandırmalı ve sesli konu anlatımları,
  • Eğitsel etkinlikler,
  • Deneme sınavları,
  • Etkileşimli ve eğlenceli çalışmalar,
  • Ölçme değerlendirme ve raporlama,

MADDE 5 – ABONELİK ÜCRETİ

BİLSEM deneme üyeliği ücretsizdir. @{ Html.RenderPartial("_Prices"); }

MADDE 6 – ABONELİK ÜCRETİ ÖDEME ŞEKLİ

BİLSEM abonelik ücreti ödemesi internet üzerinden kredi kartı ile yapılabilir.

MADDE 7 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. ABONE, BİLSEM'e abone olurken verdiği bilgilerin gerçeği yansıttığını, MORPA’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zararının doğması hâlinde uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.2. ABONE, siteye girerken “kullanıcı adı” ve abone olurken oluşturduğu “şifre”sini kullanmalıdır. ABONE, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. ABONE’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup, üçüncü kişilere bedelli-bedelsiz kiralanamaz, satılamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ABONE’ye aittir. MORPA’nın ABONEnin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat vesair talep hakkı saklıdır.

7.3. ABONE, BİLSEM internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ve kişilik haklarına aykırı, başkalarını/üyeleri rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, içerik veya mesaj gönderemez. Ayrıca, ABONE başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Böyle durumlarda her türlü hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluk ABONE’ye/üyeye aittir.

7.4. MORPA almış olduğu tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen, abone verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunması ve abone yazılım ve verilerine gelebilecek MORPA’nın hafif kusuru sebebiyle ortaya çıkan zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Abone, BİLSEM'in kullanılmasından dolayı uğrayabileceği MORPA'nın sadece hafif kusuru sebebiyle meydana gelebilecek zararlar yüzünden MORPA'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

7.5. MORPA, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

7.6. MORPA, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak hafif kusuru sebebiyle ortaya çıkan teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi hâlinde sorumlu olmayacaktır. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde MORPA'nın sorumluluğu doğmayacaktır.

7.7. MORPA, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik madde 6/2 çerçevesinde ve işbu abonelik sözleşmesi uyarınca ABONE’lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir.

7.8. Taraflar, MORPA’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

7.9. ABONE, www.bilsemgk.com sitesinde yer alan tüm ürün ve hizmetlerin, bilgilerin, görsel ve işitsel unsurların, elektronik materyallerin telif hakkının MORPA Bilgi ve Eğitim Teknolojileri A.Ş.'ye ait olduğunu kabul ve beyan eder. İnternet sitesinde yer alan hiç bir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul etmektedir. Aksi takdirde 5846 sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde hakkında yasal işlemlere başlanacağını kabul eder.

MADDE 8 – KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI

8.1. Veri sorumlusu olarak MORPA kişisel verilerinizi ilgili mevzuatlarda öngörülen kapsamlarda; sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, geliştirilmesi ve/veya mükemmelleştirilmesi amacıyla MORPA’nın ilgili birimleri ile paylaşmakta; yine bu çerçevede kişiselleştirme, beklentiler, kullanım alışkanlıkları, beğeniler ve ihtiyaçlar çerçevesinde profil oluşturma, yeni hizmet kollarının geliştirilmesi, güvenliğin ve denetimin sağlanması, müşteri değerlendirme ve şikayet süreçlerinin yönetimi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri hizmetlerin hayata geçirilebilmesi, bilgilendirme iletilerinin gönderilmesi ve ayrıca izin vermeniz halinde satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

8.2. MORPA, ABONE’ye ait olan kişisel verilerden ABONE’nin adı ve soyadı ile T. C. kimlik numarasını, elektronik posta ve cep telefonu bilgilerini, ziyaretine ilişkin bilgilerini (IP adresi gibi) üyelik sırasında, iletişim bilgilerinizi ve iletişim içeriğiniz tarafımıza iletişim numaramız veya adreslerimizden ulaşmanız halinde elde edilmekte ve işlenmektedir. Aynı zamanda MORPA platformlarının kullanımı sırasında üye hareketleri hizmetlerimizin geliştirilmesi adına çerezler aracılığıyla izlenmektedir.

8.3. MORPA tarafından kişisel verileriniz hukuki taahhütleri ve gerekli idari ve teknik tedbirleri alınmış olarak, izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari nitelikte olan ve izin vermenizle bağlantılı olmaksızın ticari nitelikte olmayan iletilerin gönderilmesi ve ancak herhangi bir fiziksel ürünü satın almanız halinde size tedarik edebilmemiz amacıyla iş ortağımız olan kargo şirketlerine aktarılabilecektir. Aksi halde MORPA, ABONE bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

8.4. MORPA, ABONE’nin kişisel verilerini sadece 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtildiği üzere;

  • 8.4.a. İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • 8.4.b. Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
  • 8.4.c. MORPAnın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması
  • 8.4.d. ABONE’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla MORPA’nın meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması
  • 8.4.e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde işleyecektir.

8.5. ABONE, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu hakları kullanabilmek için ilgili talebini belirterek iadeli taahhütlü posta, noter aracılığıyla veya şahsen teslim yollarıyla Ankara Caddesi No: 16 34112 Cağaloğlu - Fatih İstanbul adresine gönderimde bulunarak veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan "güvenli elektronik imza" veya kayıtlı elektronik posta ile veya mobil imza ile imzalayarak [email protected] adresine ulaşarak kişisel verilerinin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

8.6. ABONE, MORPA’nın aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 9 – CAYMA HAKKI

ABONE’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde satın aldığı hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma bildiriminin e-posta, faks, posta ve benzeri bir yolla MORPA'ya ulaşmasından itibaren abonelik iptal edilir ve ödenen abonelik ücreti yedi gün içinde bildirilen banka hesabına iade edilir. Cayma bildirimi aşağıdaki adreslerden birine iletilebilir.

Cayma Bildirimi

Faks:

:

0212 512 62 46

Posta Adresi:

:

Ankara cad. No:16 Cağaloğlu Fatih İstanbul

MADDE 10 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

MORPA, ABONE’nin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın ABONE’nin aboneliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. ABONE, bu hususları kabul ettiğini ve aboneliğin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı MORPA’dan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat vesair talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

ABONE, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

MADDE 12 – YÜRÜRLÜK

ABONE’nin, abonelik kaydı yapması, işbu abonelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme ABONE’nin abone olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası elektronik formatta ABONE’nin e-posta adresine gönderilmiştir.

İşbu sözleşme abonelik süresinin hitamı, ABONE’nin aboneliğini iptal etmesi veya MORPA tarafından aboneliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.